Vedtægter

§ 1. Foreningens navn og hjemsted

Foreningens navn er "Ørestad Skøjteklub" (forkortes ”ØSK” alternativt "OESK”) med binavnet ”Ørestad Kunstskøjteklub” (forkortes ”ØKSK”). Foreningens hjemsted er Ørestad i Københavns Kommune.  

§ 2. Formål

Foreningens formål er at fremme skøjteløb på begynder-, motions- og eliteniveau, med udgangspunkt i den enkeltes talent og ønske. Visionen er at skabe sammenhold, trivsel, sundhed og bevægeglæde i nærområdet – på en social forsvarlig måde

 

§ 3. Medlemsskab af organisationer

Foreningen er medlem af Dansk Skøjte Union, som er tilsluttet Danmarks Idræts-Forbund.

 

§ 4. Optagelse af medlemmer

Stk. 1. Enhver kan optages som medlem. Optagelse af medlemmer under 18 år kræver samtykke fra forældre/værge.

Stk. 2. Indmeldelse skal ske via foreningens hjemmeside. Medlemskabet er fortløbende indtil medlemmet skriftligt udmeldes.

Stk. 3. Ethvert medlem, forældre og/eller værge og andre der opholder sig på klubbens område skal medvirke til at opretholde god ro og orden på klubbens område og behandle alle personer omkring klubben med respekt.

Stk. 4. Medlemmerne har de rettigheder og pligter, der er angivet i vedtægterne. Oprykning fra et hold til et andet betinges af beståede færdighedsprøver og træners vurdering. Oprykning til nyt hold betinges endvidere af medlemmets eget ønske.

 

§ 5. Kontingent

Stk. 1. Generalforsamlingen fastsætter kontingenter for alle kontingentgrupper efter indstilling fra bestyrelsen.

Stk. 2. Kontingentet opkræves for en halv sæson forud. Bestyrelsen kan give enkelte hold mulighed for at betale i flere rater over den halve sæson.

Stk. 3. Ved indmeldelse i løbet af en sæson betales der et kontingent, der nedsættes forholdsmæssigt til den resterende del af halvsæsonen.

Stk. 4. Kontingentet skal betales senest 10 dage efter sæsonstart, indmeldelse eller opkrævning af ratebetaling. Overskrides forfaldsdatoen opkræves et rykkergebyr.

Stk. 5. Bestyrelsen kan vedtage, ved særtilfælde at undlade opkrævning af kontingent for en periode, hvor længerevarende arrangementer i hallen gør at klubben ikke har adgang til isen.

Stk. 6. Ved leje af skøjter og tilbehør skal medlemmet deponere et beløb modsvarende anskaffelsesomkostningerne. Opsigelsesfristen er til udgangen af en måned. Aflevering af skøjter og tilbehør skal ske seneste 10 dage efter opsigelsesdato. 


§ 6. Udmeldelse og eksklusion

Stk. 1. Udmeldelse skal ske skriftligt til klubben inden starten af hver halvsæson d. 1. august respektive d. 1. januar.

Stk. 2. Medlemmer i restance kan ikke deltage i træning, konkurrencer eller foreningens øvrige aktiviteter og kan efter påmindelse med 10 dages skriftligt varsel udmeldes administrativt af bestyrelsen. Dette fritager ikke medlemmet for at betale skyldigt kontingent og skøjteleje.

Stk. 3. Et medlem kan, ved overtrædelse af gældende vedtægter eller hvis særlige forhold gør sig gældende, ekskluderes af klubben, hvis 2/3 af bestyrelsen stemmer for eksklusionen.

Stk. 4. Alle kan bortvises fra klubbens område hvis de overtræder klubbens gældende vedtægter.

Stk. 5. Inden eksklusioner eller bortvisninger skal den/de pågældende have taleret for bestyrelsen. Eksklusion og bortvisninger kan kræves behandlet på førstkommende ordinær generalforsamling som et særskilt punkt på dagsordenen.

Stk. 6. Betalt kontingent tilbagebetales ikke.

 

§ 7. Generalforsamlingen

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Den indkaldes ordinært med mindst 3 ugers varsel i februar eller marts til afholdelse senest i april måned.

Stk. 2. Indkaldelse opslås på forsiden af klubbens hjemmeside samt udsendes pr. email til medlemmerne.

Stk. 3. Kun foreningens medlemmer og ansatte har adgang.

Stk. 4. Stemmeberettigede på generalforsamlingen er ethvert medlem, der ikke er i restance eller har anden gæld til foreningen, og som har været medlem af foreningen i mindst 30 dage før generalforsamlingen. Kun personligt fremmødte kan stemme. Medlemmer under 18 år kan lade sig repræsentere af forældre eller værge.

 

§ 8. Generalforsamlingens dagsorden

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter: 

  • Valg af dirigent
  • Valg af referent
  • Godkendelse af dagsorden
  • Godkendelse af årsberetning
  • Regnskab og budget 
  • Kontingentfastsættelse 
  • Indkomne forslag 
  • Valg ifølge lovene 
  • Eventuelt 

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, herunder opstillede kandidater til bestyrelsesvalg, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før dennes afholdelse.

 

§ 9. Regler for afholdelse af ordinær generalforsamling

Stk. 1. Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen. I tilfælde af afstemninger bestemmer dirigenten afstemningsmåden. Afstemning og valg skal dog foregå skriftligt, såfremt mindst tre stemmeberettigede medlemmer begærer dette.

Stk. 2. Beslutningerne indføres i en protokol, hvori også referat af forhandlingerne optages i det omfang, dirigenten bestemmer.

Stk. 3. Enhver sag på en generalforsamling afgøres ved simpelt relativt stemmeflertal.

Herfra undtages ændring af vedtægterne, der kræver tilstedeværelse af mindst ti stemmeberettigede medlemmer, samt at mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for ændringen.

Stk. 4. Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig i forbindelse med vedtægtsændringer, skal bestyrelsen inden 14 dage indkalde til en ny generalforsamling med det sædvanlige varsel. Her kræver vedtagelse, at 2/3 af de fremmødte stemmer for vedtægtsændringen, uanset antallet af fremmødte medlemmer.

 

§ 10. Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, hvis det skønnes nødvendigt, eller ved skriftlig begæring af mindst 1/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer.

Stk. 2. Indkaldelsen skal ske med mindst 14 dages varsel til afholdelse senest en måned efter begæringens fremsættelse.

Stk. 3. Forslag og emner, der ønskes behandlet på en ekstraordinær generalforsamling, skal være indeholdt i indkaldelsen. Såfremt indkaldelsen sker på begæring, skal denne indeholde de forslag/emner, der ønskes behandlet.

                    

§ 11 Konstituering af bestyrelsen

Stk. 1. Bestyrelsen, der vælges på den ordinære generalforsamling, består af tre-syv personer, der vælges for en toårig periode. Formand og 1-3 bestyrelsesmedlemmer vælges på ulige årstal, mens kasserer og 1-3 bestyrelsesmedlemmer vælges på lige årstal.

Stk. 2. Bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen med næstformand og fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 3. Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper mm.

Stk. 4. Til bestyrelsen kan kun vælges personer, der er fyldt 18 år.

Stk. 5. Til kompensering for udgifter for bestyrelsesarbejde kan ydes et beløb, svarende til den af ligningsrådets fastsatte skattefrie takst.

 

§ 12. Tegningsret

Stk. 1. Foreningen tegnes af formanden og kassereren i fællesskab eller af formanden og to af bestyrelsens øvrige medlemmer. For dispositioner, der rækker ud over foreningens daglige drift, kræves generalforsamlingens godkendelse. Eksempler herpå er køb og salg af fast ejendom.

Stk. 2. Kassereren har prokura til foreningens bank- og girobeholdninger og forpligtes samtidig til, til enhver tid at oplyse den øvrige bestyrelse om foreningens økonomi via løbende udskrifter af saldobalance fra økonomisystem samt kontoudtog.

Stk. 3. Mindst et medlem af bestyrelsen udover kasseren skal have kiggeadgang til økonomisystem og bankkonti.

 

§ 13. Bestyrelsens arbejdsopgaver, m.m.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen fastsætter timeskema for de respektive sektioners anvendelse af banen. Bestyrelsen kan nedsætte diverse udvalg. Stemmeberettigede ved afstemninger under bestyrelsesmøder er faste bestyrelsesmedlemmer, herunder kassereren. I tilfælde af stemmelighed ved afstemning under bestyrelsesmøder er formandens stemme afgørende. I formandens fravær er næstformandens stemme dog afgørende.

 

§ 14. Regnskab

Foreningens regnskab er kalenderåret. Bestyrelsen skal inden d. 1. marts afgive driftsregnskab for det foregående år samt status pr. den 31. december til foreningens revisor. Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisors påtegning. Driftsregnskab, status og beretning skal være fremlagt i klubben senest 8 dage før generalforsamlingen.

 

§ 15. Revision

På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen en revisor og eventuelt en revisorsuppleant. Revisoren skal hvert år gennemgå det samlede regnskab. Driftsregnskab og status forsynes med en påtegning. Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

 

§ 16. Foreningens opløsning

Beslutning om opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Denne generalforsamling er kun beslutningsdygtig, såfremt mindst 1/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede. Foreningens opløsning kræver, at mindst 3/4 af de fremmødte kan stemme herfor. Er den ekstraordinære generalforsamling ikke beslutningsdygtig i henhold til ovenstående regler, skal bestyrelsen indkalde til en ny ekstraordinær generalforsamling med sædvanligt varsel (se § 10). Foreningens opløsning kræver her, at mindst 3/4 af de fremmødte kan stemme herfor — uanset antallet af fremmødte. I tilfælde af opløsning skal foreningens midler og formue skænkes til gavn for dansk skøjtesport.            


revideret d. 8. april 2018 og d. 7. oktober 2021

%c3%98sk_banner_small